Obchodní podmínky

I. Všeobecně

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi společností Urbania, s.r.o., se sídlem Hlavní 21, 664 48, identifikační číslo 26242826, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 39839 („Prodávající“) a Kupujícím (zahrnuje jak spotřebitele, tak ostatní zákazníky).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR. Pokud je Kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, pak se vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky E-shopu, přičemž kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky Prodávajícím oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv. Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.

2. Není-li Kupujícím spotřebitel, pak je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.

3. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka E-shopu obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat.

III. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

1. Dodací lhůta je stanovena Prodávajícím v potvrzení objednávky. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Tímto dnem také vzniká právo Prodávajícího fakturovat. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.

2. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně nebo telefonicky k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši 50% přijaté zálohy ve vztahu k ceně neodebraného zboží. Je-li zboží objednáno v zakázkové specifikaci – nestandardně vyráběná barevnost na přání Kupujícího, typově nestandardní výrobek, je Prodávající oprávněn fakturovat náhradu v plné vyši 100%.

4. V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 21 dnů prodlení.

5. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze, oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího

IV. Úhrada – platba zboží

U nákupu přes E-shop je požadována 100% záloha ve výši ceny objednávky nebo platba dobírkou, pokud není dohodnuto v potvrzení objednávky jinak. Při atypickém provedení (zakázkově vyráběná barevnost, zakázkově vyráběný nestadardní výrobek) je požadována záloha 100%. Při nezaplacení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena.

Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání úhrady celé kupní ceny na účet Prodávajícího uvedený v objednávce. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.

V. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.

2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

 • Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Urbania, s.r.o. Hlavní 21, 66448 Moravany, e-mail: obchod@urbania.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Důsledky odstoupení od smlouvy. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve:
  • Převzetí zboží – Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Náklady spojené s vrácením zboží. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupující – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:

 • Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
 • Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu.
 • Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).

4. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

 • je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, záručního listu, příslušenství atd.),
 • je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; příkladem by mohl být typově standardní výrobek s volitelným mořením dřeva, s volitelným lakováním konstrukce, popřípadě nestandardní výrobek vyráběný na základě objednávky kupujícího. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a individuálních požadavků zákazníka.
 • jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž lavičky u kupujícího.

V souladu s ustanovením § 1837 d) OZ jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.
Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5% denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

VI. Reklamace, záruční lhůty

1. U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, zejména pak kontrolovat dotažení šroubových spojů, v souladu se „Záručními podmínkami a návodem na údržbu“ vytvořeným Prodávajícím.

2. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu Prodávajícího.

3. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu se „Záručními podmínkami a návodem na údržbu“ dodaného prodávajícím; a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné odchylky v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

4. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že Prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 10%.

5. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.

VII. Rozhodné právo, příslušnost soudu

1. Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Okresní soud v Kroměříži nebo Krajský soud v Brně. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete www.coi.cz.

2. Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.

VIII. Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Pro- dávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5. Podáním objednávky prostřednictvím E-shopu Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

6. Tyto obchodní podmínky e-shop vstoupily v plat- nost a účinnost dne 1. 3. 2016 a nahrazují všechny dříve vydané obchodní podmínky e-shop.